The John Craven Offutt

Front row from left: Evelyn Offutt, Edna Offutt, Katie Lou Offutt, John Paul Offutt. Back row: Rex Offutt, Joe Offutt.

Tina Offutt Allen, Deborah Offutt Reynolds, Virgina Best Offutt